Shqipedia

Taksat vendore  

 1. Taksta vendore janë taksat e vendosura nga bashkitë dhe komunat për bizneset. Te taksat vendore përfshihen:

  - taksat vendore mbi biznesin e vogël
  - taksat mbi pasurinë e paluajtshme (për ndërtesat dhe tokën bujqësore)
  - taksat e fjetjes në hotel
  - taksat për zënien e hapësirave publike
  - taksat e tabels
  - taksat e përkohshme

  Taksën e parë, pra Taksën vendore mbi biznesin e vogël, e paguajnë subjektet të cilat kryejnë biznes dhe gjatë një viti fiskal (1 janar-31 dhjetor), realizojnë të ardhura bruto (xhiro vjetore) më të ulët ose të barabartë me 8 000 000 lekë të reja.
  (homer, 14-11-2012)


Ju mund te shkruani opinionin tuaj per kete teme. Per te bere kete ju duhet te behemi anetare Anetarsimi eshte falas